Home

Kesän ensimmäinen kahvimopo kurvaa Helsinkiin.

Kah­vi­komp­pa­nian mo­po on Hel­sin­gin kah­vi­his­to­rian en­sim­mäi­nen kah­vi­la, jo­ka kul­kee kol­mel­la pyö­räl­lä ja tar­joi­lee hy­vää kah­via siel­lä mis­sä os­ta­jat­kin ovat.

Vii­me vii­kon ruo­ka­ra­dios­sa pal­jas­tet­tiin, et­tä Hel­sin­gin en­sim­mäi­nen kah­vi­mo­po on kur­vaa­mas­sa kau­pun­gin ka­duil­le. Kah­vi­komp­pa­nian toi­vei­den mu­kai­sek­si rää­tä­löi­ty kol­mi­pyö­räi­nen Piag­gio Ape –mal­li­nen mo­po saa­pui Hol­lan­nis­ta Hel­sin­gin sa­ta­maan ja omis­ta­jien koe­ajet­ta­vak­si noin viik­ko sit­ten. Hel­sin­gin en­sim­mäi­nen kol­mel­la pyö­räl­lä liik­ku­va elin­tar­vi­ke­huo­neis­to on nyt vi­ral­li­ses­ti re­kis­te­röi­ty ja vi­ri­tet­ty ke­sä­kun­toon. Myyn­ti­päi­vän ajan kah­vi­mo­pon ve­si­tan­kis­sa, mi­ni­jää­kaa­pis­sa ja es­pres­so­ko­nees­sa riit­tää vir­taa kaa­sun ja yö­säh­köl­lä la­dat­ta­van akun an­sios­ta.

Kah­vi­komp­pa­nian Mik­ko ja Kai­sa Sarén ovat oman alan­sa kon­ka­rei­ta. Nel­jän vuo­den ajan Kah­vi­la Sä­vyä pyö­rit­tä­nyt pa­ris­kun­ta tie­tää, mi­tä hy­väl­tä kah­vil­ta, ja kah­vi­lal­ta, odo­te­taan. Sä­vy me­ni myyn­tiin ja ti­lal­le tu­li ket­te­rä ja kom­pak­ti kah­vi­mo­po, jol­la pää­see Mi­kon ja Kai­san mu­kaan myy­mään hy­vää kah­via sin­ne, mis­sä os­ta­jat­kin ovat. Kah­vi­komp­pa­nian mo­po hu­ris­te­lee Hel­sin­gin ka­duil­la 7. tou­ko­kuu­ta al­kaen.

Vih­doin Hel­sin­kiin saa­daan eh­taa ita­lia­lais­ta kak­si­tah­ti­sau­hua ja kau­pan pääl­le pe­rus­pö­ri­nää, Mik­ko vir­nis­tää.

Seu­raa Kah­vi­komp­pa­nian mo­pon ajo­reit­tiä tääl­lä.

Hel­sin­gin ruo­ka­ra­dio Ra­dio Hel­sin­gis­sä tiis­tai­sin klo 17-18.

Hel­sin­gin ruo­ka­ra­dio her­kut­te­lee kau­pun­gin ruo­ka­kent­tää pu­hut­ta­vil­la uu­ti­sil­la, il­miöil­lä ja ta­pah­tu­mil­la. Pöy­dän ää­reen ko­koon­tuu ajan­koh­tai­sia ja mie­len­kiin­toi­sia ruo­ka­vie­rai­ta mais­te­le­maan päi­vän pu­hee­nai­hei­ta. Isän­tä­nä pöy­dän pääs­sä ra­vin­to­la-alan mo­ni­ot­te­li­ja Ant­ti Tuo­mo­la. Li­säk­si vii­kon kas­vik­ses­ta ker­too Sa­to­kau­si­ka­len­te­rin Sa­mu­li Kar­ju­la.

Yh­teis­työs­sä Hel­sin­gin ruo­ka­kult­tuu­ri­stra­te­gia ja Teu­ras­ta­mo.

Artikkeli julkaistiin Helsingin ruokaradiossa 4.5.2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s