Home

Lapset rohkeammin mukaan ravintolaan – känkkäränkkäpäivänä tilataan takeawayta. 

Hel­sin­gin ruo­ka­ra­dio heit­ti kis­san pöy­däl­le ja kes­kus­te­li sii­tä, min­ne Hel­sin­gis­sä kan­nat­taa lap­si­per­heen suun­na­ta syö­mään ja mis­sä lap­set huo­mioi­daan asiak­kai­na. Vie­raa­na suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä oli kah­den lap­sen äi­ti, tuot­ta­ja, blog­gaa­ja, kir­jai­li­ja, ko­lum­nis­ti ja kir­jai­li­ja Kat­ja Lah­ti, jo­ka tuu­let­ti 3-vuo­tiaan lap­sen­sa toi­vo­man ra­vin­to­la­il­lan jäl­keen. Kat­ja on et­si­nyt lap­si­ys­tä­väl­li­siä ra­vin­to­loi­ta ym­pä­ri Suo­mea. Vuo­den Mut­si suo­sit­te­lee -ik­ku­na­tar­ral­la va­rus­te­tut ruo­ka­pai­kat ovat jo var­mo­ja nak­ke­ja, mut­ta mis­sä muual­la pöy­tään tuo­daan no­peas­ti jo­tain pien­tä pur­ta­vaa ja an­nok­sis­ta voi ti­la­ta vain puo­lik­kaan? Kä­vi il­mi, et­tä Hel­sin­ki on tul­vil­laan ra­vin­to­loi­ta, jois­sa las­ten kans­sa syö­mi­nen on help­poa, haus­kaa ja huo­le­ton­ta.

Ruo­ka­ra­dios­sa poh­dit­tiin myös mik­si Suo­mes­sa koe­taan vai­keak­si las­ten mu­kaa­not­ta­mi­nen ra­vin­to­laan. Joh­tuu­ko se mui­den ra­vin­to­la­vie­rai­den pa­hois­ta kat­seis­ta vai tö­ke­rös­tä tar­joi­li­jas­ta tai on­ko ky­sees­sä van­hem­pien tur­ha pel­ko lap­sen muut­tu­mi­ses­ta säh­kö­jä­nik­sek­si ra­vin­to­las­sa? Pi­täi­si­kö lap­sil­le ol­la useam­min Ra­vin­to­la­päi­vän kal­tai­sia Kou­ra & Pin­set­ti –tyyp­pi­siä ra­vin­to­loi­ta, jois­sa syö­dään sor­min suo­raan pöy­däl­tä ja sot­ke­taan? Vai kiel­le­tään­kö las­ten mu­kaan­tu­lo ra­vin­to­laan ko­ko­naan?

Kat­ja an­taa ra­vin­to­loil­le vink­ki­nä kol­me yk­sin­ker­tais­ta asiaa: he­ti pöy­tään jo­tain pien­tä syö­tä­vää, lap­sil­le is­tuin­ko­rok­keet ja puo­lik­kaat an­nok­set myyn­tiin.

– Kun lap­set viih­tyy niin ai­kui­set viih­tyy. Kyl­mä hi­ki häi­pyy ot­sal­ta kun lap­sil­le pu­hu­taan kuin ai­kui­sil­le ja hei­dät huo­mioi­daan. Ra­vin­to­la on lap­sil­le paik­ka, jos­sa opi­taan so­siaa­li­sia ti­lan­tei­ta ja mais­tel­laan jän­niä ma­ku­ja.

Ruo­ka­ra­dion tä­män­ker­tai­nen juon­ta­ja­pa­ri­eh­do­kas ja kol­men lap­sen äi­ti Jon­na Vor­ma­la muis­taa vie­lä iso­na­kin per­heen kans­sa pie­ne­nä koe­tut ra­vin­to­la­het­ket:

– La Vis­taan men­tiin syö­mään juh­la­päi­vi­nä. Ra­vin­to­laan kul­jet­tiin ho­tel­lin res­pan kaut­ta ja sii­nä res­pan tis­kil­lä oli kark­ke­ja. 80-lu­vun hit­ti, gris­si­ni, odot­ti ra­pis­ta­mis­ta he­ti kun is­tut­tiin pöy­tään. Pyö­ril­lä kul­ke­vas­ta jälk­kä­ri­vau­nus­ta ti­lat­tiin to­ta vä­hän, noi­ta kaks ja sit vie­lä yks tol­la­nen. Sen jäl­keen juos­tiin kier­re­por­tai­kos­sa.

Var­pail­leas­tu­jat, pa­hat sil­mät ja haa­ru­kal­la tök­käi­li­jät va­ro­kaa. ­Hel­sin­ki on myös las­ten ruo­ka­kau­pun­ki.

Kuun­te­le Pod­cast täs­tä.

Hel­sin­gin ruo­ka­ra­dio Ra­dio Hel­sin­gis­sä tiis­tai­sin klo 17-18.

Hel­sin­gin ruo­ka­ra­dio her­kut­te­lee kau­pun­gin ruo­ka­kent­tää pu­hut­ta­vil­la uu­ti­sil­la, il­miöil­lä ja ta­pah­tu­mil­la. Pöy­dän ää­reen ko­koon­tuu ajan­koh­tai­sia ja mie­len­kiin­toi­sia ruo­ka­vie­rai­ta mais­te­le­maan päi­vän pu­hee­nai­hei­ta. Isän­tä­nä pöy­dän pääs­sä Hel­sin­gin iki­oma ruo­ka­kult­tuu­ri­stra­te­gi Ti­mo San­ta­la.

Yh­teis­työs­sä Hel­sin­gin ruo­ka­kult­tuu­ri­stra­te­gia ja Teu­ras­ta­mo.

Artikkeli julkaistiin Helsingin ruokaradiossa 23.1.2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s